Vilkår og betingelser for fotografisk tjeneste

Disse vilkår og betingelser regulerer forholdet mellem Joshua Tree Photography v. Joshua Andrew Gross, CVR-nummer 29023794, beliggende på Sundevedsgade 2 1tv. 1751 Købrnhavn V Danmark og kunden.

1. Fotografisk tjeneste

Fotografen vil levere fotografiske tjenester som beskrevet i den indgåede aftale mellem parterne.

2. Honorar og betaling

2.1 Kunden er forpligtet til at betale det aftalte honorar i henhold til Aftalen inden fotograferingens start, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betalinger kan foretages via bank overførsel, Mobilpay eller kontant

2.2 Fotografen forbeholder sig retten til at annullere eller udskyde tjenesten, indtil betaling er modtaget.

3. Fortrolighed

Fotografen og Kunden forpligter sig til at opretholde fortrolighed omkring alle oplysninger, der udveksles i forbindelse med tjenesten.

4. Levering af fotografier

4.1 Fotografen vil levere det aftalte antal fotografier eller digitale filer inden for en rimelig tidsramme efter afslutningen af fotograferingen.

4.2 Kunden forstår og accepterer, at fotografierne er genstand for Fotografens subjektive vurdering, og derfor kan der ikke kræves penge tilbage baseret på subjektive præferencer eller vurderinger af fotografierne.

5. Ophavsret og brug af fotografier

5.1 Alle fotografier og digitale filer leveret af Fotografen er beskyttet af ophavsret og er udelukkende til Kunden personlige og ikke-kommercielle brug, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2 Kunden må ikke ændre, kopiere eller distribuere fotografierne uden skriftlig tilladelse fra Fotografen.

6. Annullering og ændringer

6.1 Kunden forstår, at annullering af tjenesten kan medføre tab for Fotografen, og derfor gælder følgende annulleringspolitik:

14 før aftalte arbejde 100% tilbsagebetaling. 7 dage før 50% tilbagebetaling. 3 dage 25% tilbsgebetaling. Der er ingen tilbagebetaling efter aftalte arbejdsdage.

6.2 Ændringer i dato, tidspunkt eller sted for tjenesten skal aftales skriftligt mellem parterne.

7. Ansvarsfraskrivelse

Fotografen påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå i forbindelse med tjenesten, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig skade.

8. Lovvalg og tvister

Aftalen reguleres af dansk ret. Enhver tvist mellem parterne i forbindelse med Aftalen skal forsøges løst gennem forhandlinger. Hvis forhandlingerne ikke fører til en løsning, skal tvisten afgøres ved [voldgiftsret/domstol], der har jurisdiktion over [sted].

9. Ændringer i vilkår og betingelser

Fotografen forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser med skriftlig meddelelse til Kunden.

Ved at indgå i denne Aftale erklærer Kunden, at han/hun har læst, forstået og accepteret alle vilkår og betingelserne beskrevet heri.

Privacy Policy